მისწერე მინისტრს მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

ბახმაროს სარეკრეაციო ტერიტორიის წესების თანდართული რუკები-კონკრეტული ზონირება - დამტკიცებული

გადმოწერა

ბახმაროს სარეკრეაციო ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესები - დამტკიცებული

გადმოწერა

ბახმაროს სარეკრეაციო ტერიტორიის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა - დამტკიცებული

გადმოწერა

ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლის ტიპური პროექტები - დამტკიცებული

გადმოწერა