მისწერე მინისტრს მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

ურეკი-შეკვეთილის სარეკრეაციო ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესები - დამტკიცებული

გადმოწერა

ურეკი-შეკვეთილის სარეკრეაციო ტერიტორიის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა დანართი N1 - დამტკიცებული

გადმოწერა

ურეკი-შეკვეთილის სარეკრეაციო ტერიტორიის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა - დამტკიცებული

გადმოწერა

რუკა ურეკი-შეკვეთილის სარეკრეაციო ტერიტორიის კონკრეტული ზონირება - დამტკიცებული

გადმოწერა