მისწერე მინისტრს მოითხოვე საჯარო ინფორმაცია

მარტვილის მუნიციპალიტეტში კურორტ ლებარდეს განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამტკიცების თაობაზე

გადმოწერა

სკოპინგის განცხადება

გადმოწერა

საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტრო სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასების სკოპინგის განცხადება

გადმოწერა

„კურორტ ლებარდეს განაშენიანების რეგულირების გეგმის” სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასებისადმი დაქვემდებარების თაობაზე

გადმოწერა